V současné době má asociace 250 členů, z toho je 147 registrovaných online.

Více o notifikačním posuzování zákona 165/2012 Sb. -tisková zpráva, která nám pomůže pochopit, na co ,,sází" paní Vitásková

 

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 11. června 2014.

Komise schvaluje český režim podpory energie z obnovitelných zdrojů

Evropská komise dospěla k závěru, že režim, kterým Česká republika podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, je v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Komise zejména shledala, že režim podpory přispěje k dosažení cílů EU v oblasti energetiky, aniž by nepatřičně narušil hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Joaquín Almunia, místopředseda Komise odpovědný za politiku hospodářské soutěže, prohlásil: „Díky provádění tohoto režimu se Česká republika přiblíží ke splnění svých cílů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a k dosažení cílů strategie Evropa 2020 v souladu s pravidly EU pro státní podporu.“

Český režim zaručuje výkupní tarify a zelené bonusy pro elektřinu, která byla vyprodukována z následujících obnovitelných zdrojů energie: vodní energie, větrné energie, biomasy, bioplynu a geotermální energie.

Komise podporu posoudila podle Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí z roku 2008, protože u většiny technologií byla možnost vstoupit do systému uzavřena ke konci roku 2013. České orgány se zavázaly přijmout řadu změn, jimiž režim uvedou do souladu s pokyny. Tyto změny se týkají zejména způsobu výběru zvláštního příplatku na financování podpory a také zavedení mechanismů zaručujících, že kompenzace výrobců energie z obnovitelných zdrojů nebude vyšší než dodatečné náklady, které jim výrobou takové energie vznikají.

Dnešní rozhodnutí se týká pouze zařízení uvedených do provozu od 1. ledna 2013. V rozpočtu České republiky na rok 2014 je pro taková zařízení vyčleněno celkem zhruba 91 milionů eur. Rozhodnutí se nevztahuje na podporu poskytnutou zařízením na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů uvedeným do provozu před 1. lednem 2013.

Souvislosti

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění rozhodnutí zveřejněno na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž v rejstříku státních podpor pod číslem SA.35177. Nová rozhodnutí ve věci státní podpory zveřejňovaná na internetu a v Úředním věstníku naleznete rovněž v elektronickém týdeníku věnovaném státním podporám State Aid Weekly e-News.

Kontaktní osoby:
Antoine Colombani (+32 22974513, Twitter: @ECspokesAntoine )
Yizhou Ren (+32 22994889)
Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-­mail