V současné době má asociace 250 členů, z toho je 144 registrovaných online.

Kdo je Asociace hydroenergetiků ČR?

Asociace hydroenergetiků ČR je profesní sdružení fyzických a právnických osob, tedy výrobců elektrické energie v malých vodních elektrárnách (MVE). Toto společenství, sdružení vzniklo počátkem roku 2005 jako nezávislá, nepolitická organizace založená v souladu se zákonem č.83(1990 Sb., ve smyslu §69 zákona č.455/1991 Sb. Byla zaregistrována Ministerstvem vnitra 17.3.2005. na rozdíl od Svazu SPVEZ, sdružuje pouze provozovatele malých vodních elektráren (MVE) a hájí jejich zájmy především ekonomické a právní. V současné době má zhruba 250 členů.

AHe ČR navázala spolupráci s Evropskou asociací hydroenergetiků ESHA a usilujeme o přijetí do této organizace v roce 2010. Veškerý provoz AHe ČR je hrazen z členských příspěvků a od roku 2010 i z výnosů činností, které sdružení bude provozovat na základě živnostenského oprávnění. Tato činnost, má charakter doplňkové činnosti, která slouží k získávání finančních prostředků, pro realizaci základní zájmové a vzdělávací činnosti. Sdružení hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.

 

CÍLE ASOCIACE HYDROENERGETIKŮ ČR:

  • Hlavním posláním Asociace je sdružit provozovatele malých vodních elektráren v České republice do tohoto profesního sdružení.
  • Hlavním úkolem je hájit oprávněné ekonomické a právní požadavky nejen svých členů, ale všech hydroenergetiků v ČR.
  • Popularizovat správné využívání hydroenergetického potenciálu a tím podporovat záměr státu.
  • Zvyšování podílu obnovitelné energie v souladu se směrnicemi EU.
  • Pomáhat státním institucím odbornými informacemi a posudky všude tam, kde je třeba sladit oprávněné požadavky všech subjektů zainteresovaných do problematiky hydroenergetiky.
  • Členům Asociace poskytovat všestrannou odbornou pomoc již před zahájením výstavby či rekonstrukce malé vodní elektrárny.
  • Zasazovat se trvale o udržitelný rozvoj a tím i ochranu přírody v souladu se zákonem č.114/92 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

a1) Sám člověk mnoho nedokáže, ač si to mnohdy mylně myslí. To, že když se lidi dají dohromady a něco vymyslí, je daleko snadnější, to věděli již naši předkové, proto ještě za I. republiky velmi dobře fungovaly profesní spolky či cechovní sdružení. Mnohé z nich vznikly dokonce již o několik století dříve. Že tato, především řemeslná sdružení měla nejenom smysl, ale byla téměř nutností, nelze vůbec pochybovat. Další důležitý aspekt byl ten, že to byla především ohromná čest, když byl řemeslník do takového společenstva či cechu přijat. Naší snahou už více než 5let je obnovit tyto staré tradice a vytvořit skutečně silnou, společensky doceňovanou a respektovanou organizaci. Jsme hydroenergetici, sdružení se zaměřením výhradně na oblast hydroenergetiky a ostatními obnovitelnými zdroji se nezabýváme, což ani nelze. Proto: Jsi-li ,,vodník,, přijď mezi nás! Tomuto řemeslu rozumíme a rádi Tě mezi námi přivítáme.

a2) Co to znamená ,,Hájit oprávněné ekonomické a právní požadavky hydroenergetiků?̋ To, že všechny politické strany, státní orgány i různé organizace, hájí především zájmy svých členů a voličů slyšíme stále, především před volbami. Situace je však stále horší a našim politickým představitelům už mnoho lidí nevěří. Čím se můžeme pochlubit my, hydroenergetici!? Celých pět let naší existence věnujeme maximální pozornost ekonomice našeho odvětví. Na straně vstupů je naší snahou snižovat investiční náklady všude kde je to možné. Máme uzavřeno několik smluv s dodavateli s cílem dosáhnout množstevních slev na jejích výrobcích. Naši členové, např. po předložení členského průkazu u firmy SIEMENS dostanou na generátory značnou slevu. Na straně výstupů jsme udělali velký kus práce. Celých pět let naší existence aktivně spolupracujeme s Energetickým regulačním úřadem. Zástupci ERÚ se pravidelně zúčastňují všech našich Valných hromad a mají možnost s problematikou hydroenergetiky se seznámit trochu blíže a více než jim káže povinnost státních úředníků. Asociace je na oplátku nápomocna se všemi podklady a studiemi tak, aby jimi určená výkupní cena , alespoň částečně odpovídala našim požadavkům. Je třeba říci, že hydroenergetika je zatím jediné odvětví u kterého za celou tuto dobu nebyla snížena výkupní cena. Nejvyšším naším cílem je dosáhnout trvale lepší ceny, než je cena výkupní, o tom, že tato možnost existuje se mohli naši členové přesvědčit na exkurzi ve Švýcarsku. Seriózní spojení výrobce-obchodník-spotřebitel existuje a je to pouze otázkou času, kdy se to povede nám, hlavně s Vaší pomocí. Prvním krokem byla naše loňská Valná hromada, rozhodla o tom, že od 1.1.2010 zprostředkujeme společnou dodávku elektřiny všech našich členů jednomu obchodníkovi, obchodníkovi se kterým máme zájem dlouhodobě spolupracovat a nikoliv licitovat, jako to dělají některé další společnosti. Máme přímé cíle, víme co děláme, jsme seriózní sdružení a doufáme, že se to vyplatí i do budoucna. Letos to bohužel nedopadlo tak jak jsme předpokládali, věřte, že to nebyla naše chyba!

a3) Popularizovat správné využívání hydroenergetického potenciálu je velice široký problém, ale pro nás dost odvážný úkol. Pro lepší porozumění je třeba trochu pohlédnout do historie. V 80.letech minulého století rozhodla vláda ČSSR a možnosti výstavby obnovitelných zdrojů a tímto úkolem byl pověřen Ing. Pažout, pozdější předseda Svazu , dnešního SPVEZ. Toto rozhodnutí mělo jeden háček, elektrárna mohla mít maximální instalovaný výkon pouze do 35 kW, tímto rozhodnutím, byla lokalita značně znehodnocena. O tom, že že na těchto lokalitách je značná výrobní rezerva není co pochybovat. Problém je jak tuto škodu napravit. 

a4) Již několik let se snažíme u ERÚ prosadit tzv. kategorizaci MVE, která by právě tento problém vyřešila. Kategorií by nebyla tzv. rekonstrukce MVE o jejíchž skutečných přínosech je vážně nutno pochybovat. U těchto MVE je potřeba především navýšit jejich výkon tak, aby skutečně odpovídal hydropotenciálu dané lokality a poté tuto MVE klasifikovat jako novou elektrárnu, neboť rozdíl mezi cenou ,, původní,, a cenou rekonstruované MVE je tak malý, že se nevyplatí tato nákladná investice. O správnosti tohoto názoru a tím i potřebám našich hydroenergetiků musíme ERÚ dále přesvědčovat, především studiemi a posudky. Jedním z takových argumentů je i studie nevyužitého hydropotenciálu řeky Sázavy, kterou naše Asociace zpracovala pro sdružení ,,Sázava 21,, kterému předsedá senátor prof. Bedřich Moldán. Přesto, že se tvrdilo, že Sázava je již zcela vyčerpána, studie prokázala , že je zde možná instalace minimálně ještě 5,4 MW. To je pouze jedna z našich řek, takže i na tomto poli nás čeká spousty práce.

a5) Stále častěji se setkáváme s tím, že při našem podnikání dostáváme s někým do střetu zájmů. Jsou to především rybáři, ochránci životního prostředí a jejich různé agentury a v poslední době stále častěji správci povodí. Všichni si myslí, že právě oni jsou nejdůležitější, že právě oni mají pravdu a mohou diktovat svoje požadavky!? Pokusme se podívat na to, jak to ve skutečnosti je.

Vodní elektrárny jsou u nás zatím nejstarším a také nejstabilnějším zdrojem energie a měla by mu tedy také být náležitě věnována pozornost a úcta. Bohužel opak je pravdou. Podíváme-li se do historie, ve 30.letech bylo v naší zemi více než 10.000 vodních děl, nikomu jejich provoz nevadil, naopak, ryb i ostatních živočichů byly plné řeky. Problém byl v tom, že rybářů bylo velice málo. Dnes je jich mnohonásobně více, ryb v řekách málo a tak se vina svádí na nás výrobce MVE, kterých ale proti 30.létům mnohem méně, pouhá jedna desetina! Podobná je situace u ochránců přírody a životního prostředí vůbec. Malých vodních elektráren za posledních 7 let bylo uvedeno do provozu pouze 11! Myslím, že toto číslo je s ohledem na zákon o podpoře obnovitelných zdrojů absolutně alarmující a že se někde stala chyba. My, kteří se obnovitelnými zdroji a jejich problematikou zabýváme mnoho let to víme a nebojíme se to říci nahlas. Byla to chybně stanovená podpora pro sluneční elektrárny, navíc podpořená zákonem a tak se stalo, že slunečních elektráren bylo uvedeno do provozu za 10 měsíců loňského roku ,,pouze,, téměř 2000( přesné 1922)!! U distribučních podniků je požadavek na připojení slunečních elektráren řádově několik tisíc MW! Tento výkon není schopna ve většině regionů přenosná soustava vůbec zvládnout a tak již jsou dokonce odmítány žádostí na připojení navýšení výkonu u našich rekonstruovaných vodních elektráren řádově několika kW. Odborník žasne, laik se diví, čeho všeho jsme my češi schopni. Nemáme absolutně nic proti slunečním elektrárnám, říká se, všeho moc škodí, a tak také měl někdo říci těm, kteří tento bum způsobili, že na výrobu 1MWh je potřeba využít cca 2ha povětšinou úrodné půdy(plochy), že výroba slunečních panelů a zpětně jejich následná likvidace je energeticky nesmírně náročná, že podpora tohoto obnovitelného zdroje je téměř 8x vyšší než podpory ostatních zdrojů a v poslední fázi ji zaplatí koneční zákazníci. Nevíme, do jaké míry bylo rozhodování ovlivněno lobingem, či malou informovaností schvalovatelů. Ne všichni víme všechno, ale když si nejsme jisti, musíme příslušné informace hledat.

Naše sdružení mělo možnost nabídnout spolupráci dokonce i Senátu parlamentu ČR. Díky senátoru prof. Bedřichu Moldanovi jsme měli možnost v loňském roce dokonce možnost vystoupit na zasedání senátního výboru řízeného Ing. Ivem Bárkem. Byla nám přislíbena zvýšená pozornost při projednávání zákonů, týkajících se naší problematiky. My naopak jsme slíbili, že senátorům při rozhodování pomůžeme se vším co v oblasti hydroenergetiky bude potřeba. Máme zájem spolupracovat se státními orgány a organizacemi na nižších stupních. Z praxe víme, že často ke stejnému problému vydávají úředníci naprosto odlišná rozhodnutí. Aby bylo možno oprávněné požadavky všech stran účelně sladit, je potřeba vzájemné komunikace a spolupráce. Letos a v dalších letech proto chceme navázat kontakty se všemi, především krajskými úřady-odbory životního prostředí a vodohospodářskými orgány. Postupně se budeme snažit pořádat výjezdní zasedání Rady ve všech krajích. Na tyto zasedání budou zváni představitelé těchto státních institucí i agentur za účelem lepšího vzájemného poznání i pochopení. Domníváme se totiž, že v mnohých případech dochází k chybným rozhodnutím úředníků právě z důvodu špatné informovanosti a dobrou spoluprací s naší organizací se předejde zbytečným odvolacím řízením, či soudním sporům.

a6) Prvořadým úkolem naší organizace je především všestranná pomoc našim členům. Musíme umět pomoci a poradit všem, kteří o pomoc a radu požádají, nesmí to být pouze fráze, že již ledacos umíme, se mnozí z Vás přesvědčili, my však chceme zajišťovat daleko více, kvalitnější služby a kompletní servis. Musí se stát absolutní samozřejmostí, že umíme pomoci již od podnikatelského záměru přes zprovoznění díla, až po eventuelní provozování za Vás, v případě, že to budete potřebovat. Naši poradci Vám pomohou z vyhodnocením Vaši lokality, poradí s příslušnými povoleními, doporučí optimální technologie, pomohou s finančním zajištěním stavby včetně vyřízení žádostí o dotace a neposledně i s právními problémy a spory.

Za zprostředkování služeb všech poradenských činností, ani za zprostředkování prodeje elektřiny naši členové nic neplatí, tyto služby jsou zdarma. Žadatel o radu či službu se obrátí na Hospodářskou správu Asociace a ta mu poradí a doporučí příslušného poradce (včetně kontaktů) se kterým se žadatel následně dohodne na všech postupech a náležitostech včetně finančního vyrovnání. Naši členové tedy zaplatí pouze za poradenství, které si skutečně objednali. Seznam všech poradců a jejich činností naleznete taktéž na těchto www. stránkách. Od druhého pololetí budou naši členové, ale i příznivci naší profese získávat aktuální zpravodajství z odborného časopisu, který budou všichni naši členové dostávat pravidelně poštou domů zdarma. ( bližší info uvedeme na našich stránkách )

 

Rozhodli jsme se stát moderní, zdravou a hlavně prospěšnou organizací.  Náš cíl je jednoznačný a vyplývá především z potřeb nás všech, hydroenergetiků,  neboť jsme provozovatelé MVE a všichni víme co chceme, ale zároveň víme, že  úkoly, cíle a program, který jsme si dali je velice náročný.

Naše organizace sdružuje přes 200 platících členů a díky našemu programu se hlásí  stále noví, začínající výrobci. Čeká nás náročný rok, vyzýváme tedy Vás, kteří máte  zájem spolupracovat. Z odborných profesí máme zájem o projektanta vodních staveb se zaměřením na  MVE a dodavatele stavebních částí MVE.