V současné době má asociace 250 členů, z toho je 144 registrovaných online.

STANOVY Asociace hydroenergertiků ČR

Článek I. – základní ustanovení

 1. Název – Asociace hydroenergetilků ČR, zkratka – Ahe ČR.

 2. Sídlo – adresa sídla asociace 5.května 270, 561 69 Králíky

 3. Právní postavení – Asociace hydroenergetiků ČR (dále jen Asociace) je státem registrovaná, nezávislá a nepolitická organizace, založená jako odborné společenstvo dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve smyslu § 69 zákona č.455/1991 Sb.vč.změn a doplnění jako živnostenské společenstvo oboru. Asociace je právnickou osobou. V právních vztazích vystupuje svým jménem a zároveň odpovídá za závazky z těchto vztahů vyplývajících.

 4. Působnost – asociace má působnost na celém území ČR a je zřízena na dobu neurčitou.

 5. Struktura – členská základna

 6. Rada a Předsednictvo asociace

Hospodářská správa

Odborná sekce, či pracovní skupiny

 

Článek II. – poslání a cíle

 1. Základním posláním je sdružit provozovatele malých vodních elektráren v České republice a vytvořit tak silnou, společensky doceňovanou a respektovanou organizaci.

 2. Hájit zájmy svých členů a jejich oprávněné požadavky v oblasti ekonomické a právní. Cílem je dosáhnout trvale lepších výkupních podmínek el. energie

 3. Navazovat kontakty s profesně podobnými organizacemi v EU. Na základě tohoto styku se zasazovat o spolupráci v dotčené oblasti hydroenergetiky, včetně oblasti obchodní.

 4. Vyvíjet osvětovou činnost v oblasti popularizace využívání hydroenergetického potenciálu

 5. Podporovat záměr státu ve snaze zvyšovat podíl obnovitelné energie v návaznosti na cíle stanovené EU. Být nápomocni státním institucím poskytováním odborných informací týkajících se dané problematiky s cílem sladit oprávněné požadavky všech dotčených subjektů.

 6. Ve spolupráci se státními orgány a ostatními zainteresovanými organizacemi se angažovat pro vypracování sjednocující metodiky pro udělování dotací

 7. Poskytovat členům asociace v oblastech výstavby a rekonstrukcí MVE metodickou pomoc

 8. Bude se zasazovat o trvale udržitelný rozvoj a tím i ochranu přírody, podle zákona o ochraně přírody č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek III. – Členství v asociaci

 1. Základní podmínky členství

 1. Řádné členství

Asociace se zakládá na bázi dobrovolnosti fyzických a právnických osob podnikajících na základě licence udělené ERÚ pro skupinu 11 – výroba elektřiny, nebo se objektivně pro toto připravují. Právní subjektivita a samostatnost členů však zůstává nedotčena. Členové neodpovídají za závazky asociace, jsou si v asociaci rovni a při hlasování na Valné hromadě má každý jeden hlas.

 1. Mimořádné členství

Mimořádnými členy asociace se mohou stát subjekty, jejichž činnost souvisí s prací a zájmy asociace.

 1. Čestné členství

Čestnými členy se mohou stát státní organizace a instituce, jejichž činnost souvisí se zájmy asociace a projeví zájem o vzájemnou spolupráci.

 

Mimořádnými a čestnými členy se mohou stát fyzické a právnické osoby cizího státu.

 

 1. Práva a povinnosti členů asociace

 1. Řádní členové asociace

 • mají právo

 1. Volit a být voleni do všech orgánů asociace

 2. Hlasovat při jednáních Valné hromady, každý člen má jeden hlas

 3. Využívat odborné i právní podpory asociace v rozsahu danými jejími možnostmi

 4. Využívat výhod poskytovaných členům asociace jeho mimořádnými členy

 5. Využívat placených služeb asociace

 6. Účastnit se akcí konaných asociací

 7. Podávat podněty a návrhy orgánům asociace. Po předchozím projednání se účastnit jednání rady.

 • mají povinnost

 1. Účastnit se všech jednání, na která byli pozváni, především Valné hromady asociace. Zástupci právnických osob i eventuelní zástupci fyzických osob musí předložit písemné oprávnění k zastupování.

 2. Aktivně se podílet na plnění poslání asociace a dodržovat ustanovení stanov

 3. Podílet se svojí prací na činnosti orgánů, do nichž byli zvoleni

 4. Poskytovat vedení asociace informace o svých výrobnách – nutné pro práci asociace.

Tyto budou považovány za důvěrné a aktualizovat je.

 1. Každoročně zaplatit členský příspěvek ve výši stanovené Valnou hromadou ve lhůtě do 31. března.

 2. Předávat své odborné zkušenosti a poznatky ostatním členům asociace

 3. Dodržovat zákony a nepoškozovat svým jednáním dobré jméno asociace

 1. Mimořádní a čestní členové asociace

 • mají práva a povinnosti

 1. účastnit se Valných hromad asociace, odborných seminářů a ostatních akcí pořádaných asociací. Při jednáních mají však pouze právo poradního hlasu

 2. při akcích asociace prezentovat svoje názory a připomínky. Nabízet a poskytovat svoje služby nebo výrobky všem členům asociace za úplatu, přímo nebo formou reklamy.

 3. Svým působením v asociaci pomáhají plnit její základní poslání.

 

 1. Mimořádní členové mají za povinnost platit členské příspěvky ve výši stanovených Radou.

 2. Čestní členové příspěvky neplatí.

   

 1. Vznik a zánik členství v asociaci

Členství vzniká

 1. 1. Řádnými členy asociace se mohou stát

Všechny fyzické a právnické osoby, které podnikají v oboru na základě licence udělené ERÚ pro skupinu 11 a svoji přihlášku doručily na adresu asociace nejpozději do termínu ustavující Valné hromady asociace a té osobně nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce zúčastnily.

2. Fyzické a právnické osoby, které obdržely licenci udělenou ERÚ pro

skupinu 11 a po termínu ustavující Valné hromady asociace písemně o členství požádají a budou odsouhlaseny Radou.

3. Fyzické a právnické osoby, které objektivně podnikají kroky s cílem

získat licenci udělovanou ERÚ pro skupinu 11. Garanti pro udělení

členství jim poskytne nejméně jeden řádný člen asociace a následně budou odsouhlaseni Radou. Nutnou součástí žádosti o členství je uvedení nejzazšího termínu, kdy žadatel předpokládá získání příslušné licence ERÚ.

 1. Mimořádné členství v asociaci je schvalováno Radou po předchozím zaslání přihlášky.

 2. Čestné členství – uděluje Rada na základě návrhu předloženého nejméně jedním členem asociace.

 

Členství zaniká

 1. Neplacením členského příspěvku v termínu a předepsané výši

 2. Na vlastní písemnou žádost člena asociace

 3. Při zrušení licence ERÚ nebo nezískání licence ( článek 3 pism.a) bodu 3) – rozhoduje Rada.

 4. Vyloučením za hrubé porušení Stanov asociace. Nezaplacení členského příspěvku se považuje za hrubé porušení Stanov asociace. Vyloučený má právo odvolat se proti vyloučení k Valné hromadě. Odvolání nemá odkladný účinek.

 5. Úmrtím člena.

 

 1. Evidence členů asociace

 1. Každý člen asociace je evidován na základě podané a schválené přihlášky

 2. Údaje uvedené na přihlášce jsou důvěrné. Pouze jméno, příjmení a kontaktní adresa každého člena asociace jsou veřejné, pokud si člen nežádá utajení…

 3. Každý člen asociace má právo požádat o utajení svých identifikačních údajů. Na základě jeho písemné žádosti provede hospodářská správa asociace přesun osobních údajů z veřejné databáze členů do části důvěrné.

 

Článek IV. - Orgány asociace

Základními orgány asociace jsou:

 

 1. Valná hromada

 2. Mimořádná valná hromada

 3. Rada asociace

 4. Předseda a místopředseda

 5. Revizní komise

 6. Hospodářská správa

 7. Odborná sekce

 

Ad a) Valná hromada

Je nejvyšším orgánem asociace. Jejími členy jsou řádní členové asociace. Je svolávána nejméně 1x ročně. Jednání je členům oznámeno alespoň 14 dnů před stanoveným termínem. Je tvořena všemi přítomnými členy.

V její pravomoci je zejména:

 1. Schvalovat Jednací řád Valné hromady, který stanovuje způsob, formu a řízení jednání.

 2. Projednávat a schvalovat rozpočet asociace a výši členských příspěvků řádných členů.

 3. Projednávat a schvalovat Stanovy asociace a jejich změny.

 4. Volit členy Rady a Revizní komise

 5. Projednávat a schvalovat koncepci činnosti asociace na další období.

 6. Projednávat Výroční zprávu asociace i zprávu Revizní komise.

 7. Rozhodovat o zániku asociace a určovat orgán odpovědný za majetkové vyrovnání.

 8. K přijetí rozhodnutí Valné hromady je třeba nadpoloviční většiny hlasů

přítomných řádných členů.

Ad b) Mimořádná valná hromada

Je ji povinna svolat Rada asociace na základě:

 1. Usnesení Valné hromady

 2. Vyžadují-li to zájmy asociace

 3. Požádá-li o to písemně nejméně 30% řádných členů prostřednictvím Hospodářské správy asociace. Pak musí být svolána nejpozději do 3 měsíců od doručení žádosti.

 

Ad c) Rada asociace

Je výkonným orgánem asociace v období mezi Valnými hromadami.

Maximální počet členů je odvozen od počtu krajů ČR. Je volena Valnou hromadou na čtyřleté funkční období. Zasedá minimálně 2x ročně, jinak dle potřeby.

Práva a povinnosti:

 1. Svolává Valnou hromadu a zajišťuje program, řádný průběh, předkládá jí zprávu o činnosti a návrh rozpočtu.

 2. Plní úkoly na základě rozhodnutí Valné hromady.

 3. Rozhoduje o všech záležitostech a činnostech asociace, které podle těchto Stanov nespadají do kompetence Valné hromady.

 4. Rozhoduje o systemizovaných místech v Hospodářské správě, včetně podmínek odměňování.

 5. Zasedání Rady svolává předseda dohodnutým způsobem nejméně 10 dnů předem.

 6. Zasedání Rady řídí předseda nebo jiný pověřený člen Rady v souladu s Jednacím řádem.

 7. Rada schvaluje členství Asociace v mezinárodních a jiných tuzemských organizacích a informuje o tom členy na Valné hromadě, případně i jinak.

 

 1. Rozhoduje o pozastavení výkonu práv a povinností vyplývajících z členství v Asociaci nebo z funkce člena orgánů Asociace v případě hrubého porušení povinností člena nebo člena orgánu Asociace.

 

 1. Za výkon funkce předsedy, místopředsedy a člena Rady náleží odměna a náhrada nákladů ve výši stanovené Radou v rámci možností, vyplývajících z rozpočtu Asociace. 

 

Ad d) Předseda a místopředseda asociace

Předsedu a místopředsedu Asociace volí Rada ze svého středu. Předseda Asociace je statutárním orgánem Asociace. Zastupuje jej ve všech úkonech vůči třetím osobám a státním orgánům. Na písemné dokumenty se podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu asociace, svému jménu a funkci, připojuje svůj podpis.

Práva a povinnosti:

 1. Zastupuje Asociaci při jednáních se třetími osobami, tuzemskými i zahraničními orgány a institucemi ve věcech správních, hospodářsko-právních a civilně právních.

 2. Plní úkoly zadané Valnou hromadou a Radou Asociace.

 3. V době mezi zasedáními Rady řídí práci Asociace.

 4. Může po schválení Radou jmenovat Hospodářskou správu Asociace a její odborné sekce a pracovní skupiny. Následně řídí kancelář Asociace, její pracovní obsazení a náplň práce.

 5. Má právo převést své pravomoci na místopředsedy Asociace.

 

Ad e) Revizní komise

Revizní komise je kontrolní orgán, který je podřízen výhradně Valné hromadě. Je tříčlenná a je volena Valnou hromadou na čtyřleté funkční období. Ze svého středu

volí komise svého předsedu, odpovědného za její činnost. Členství v Revizní komisi je neslučitelné se členstvím v jiných orgánech Asociace kromě Valné hromady.

Práva a povinnosti:

 1. Vykonává dohled na hospodaření Asociace, dodržováním Stanov, usnesením Valné hromady, Rady a jí schválených dokumentů.

 2. Je oprávněna nahlížet při plnění úkolů do všech záznamů, dokladů a ostatních materiálů Asociace a žádat k nim vysvětlení.

 3. Předseda Revizní komise nebo jím pověřený člen, má právo účastnit se schůzí Rady s hlasem poradním. Předkládá Radě závěry, které vyplynuly z její kontrolní činnosti. Informuje Radu o zjištěných nedostatcích a navrhuje způsoby jejich odstranění včetně opatření, vedoucích k zamezení jejich opakování.

 4. Před Valnou hromadou vypracovává revizní zprávu a dává ji Valné hromadě na vědomí.

 5. Za výkon funkce člena Revizní komise náleží odměna a náhrada nákladů ve výši stanovené Radou v rámci možností, vyplývajících z rozpočtu Asociace.

  

Ad f) Hospodářská správa

 1. Je vnitřní organizační složkou Asociace. Její činnost řídí a organizuje místopředseda Asociace, který odpovídá za její činnost.

 2. Zajišťuje technickoadministrativní agendu a úkoly členů a dalších kontaktů, koordinuje styk s členskou základnou a s veřejností, zprostředkovává informace a zodpovídá za prezentaci Asociace navenek.

 3. Zabezpečuje přípravu a konání Valné hromady, schůzí Rady a jejího Předsednictva, včetně zasílání pozvánek a podkladových materiálů členům v předepsaném termínu.

 4. Hospodářská správa řídí, eviduje, kontroluje průběh a financování služeb pro vlastní členy i ostatní subjekty, poskytovaných za úplatu, zejména zprostředkovatelských služeb a poradenství.

  

Ad g) Odborná sekce

 1. Odborná sekce může vzniknout rozhodnutím Rady a stejným způsobem může i zaniknout.

 2. O vzniku a zániku je informována Valná hromada

 

Článek V. Hospodaření Asociace

 

 1. Zdroje prostředků Asociace k zajištění jejího hospodaření jsou:

 1. Členské příspěvky

Výši členských příspěvků navrhuje Rada na každý kalendářní rok a schvaluje Valná hromada.

 1. Mandátní odměny za služby dle mandátních smluv se členy Asociace

 2. Příjmy z vlastní činnosti (vzdělávací, ediční, poradenské…..)

 3. Dotace, subvence, dary.

 1. Asociace hospodaří podle rozpočtu schváleného Valnou hromadou

 2. Vede předepsaným způsobem účetnictví, sestavuje roční účetní výkazy a daňové přiznání. Zprávu o plnění rozpočtu a výsledku hospodaření předkládá Hospodářská správa k projednání Radě a ke schválení Valné hromadě.

 3. Placené služby poskytuje Asociace v návaznosti na plánovaný rozpočet, příjmy a výdaje eviduje dle platných předpisů.

 4. Služby Asociace jsou poskytovány bezplatně a z části za úplatu. Individuální služby pro členy dle jejich povahy, vyžadující zvláštní úsilí a finanční nároky, či služby pro jiné subjekty, lze poskytovat za úplatu.

 5. Členové Rady, předseda, místopředsedové a členové Revizní komise mají nárok na úhradu výloh spojených s účastí na schůzích Rady a Revizní komise, na dalších jednáních a akcích a to v rozsahu schváleného rozpočtu Asociace.

  

Článek VI. Obecná ustanovení

 1. Asociace se může stát členem dalších právnických osob v tuzemsku i zahraničí, bude-li to v souladu s její činností a posláním a nebude-li tím dotčena její právní subjektivita.

 2. Předseda a členové Rady asociace jsou oprávněni vystupovat v médiích i na veřejnosti dle aktuální situace.

 3. Užívání loga se řídí zvláštními pravidly, určenými Radou.

 

Článek VII. Závěrečná ustanovení

 1. Asociace hydroenergetiků ČR je řízena na dobu neurčitou

 2. K zániku Asociace dochází rozhodnutím nadpoloviční většiny členů přítomných na Valné hromadě. V případě likvidace musí být Valnou hromadou ustanovena likvidační komise, která rozhodne o jejím majetku.

 3. Pro vztahy neupravené těmito Stanovami platí zákon č.83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

 4. Veškerá oznámení členů jsou podávána na adrese:

Asociace hydroenergetiků ČR, 5.května 270, 561 69 Králíky

 1. Případné spory rozhoduje v souladu se Stanovami, platnými předpisy a zákony Rada Asociace s konečnou platností.

 

V Kácově nad Sázavou dne 12.9. 2009

Změna stanov vzata na vědomí dne: 29.9.2009, pod č.j. – VS/1-1/60293/05-R, IČO: 26995000