V současné době má asociace 250 členů, z toho je 144 registrovaných online.

Nabízené služby

Hospodářská správa AHe ČR zajišťuje zprostředkování jak všech služeb, tak dodávek pro své členy zcela zdarma na základě písemného požadavku.

Pro nečleny je zprostředkování zpoplatněno předem dohodnutou provizí.

Poradenství v oblasti:

 • technické
 • legislativní
 • právní

Informovanost:

 • na stránkách www.
 • časopisy
 • setkání

Zprostředkování  služeb v oblasti:

 •  technické
  • příprava stavby(projekce)
  • dodávka stavby(jejích částí)
  • výroba a prodej elektrické energie
 •  legislativní
  • stavební řízení
  • zákony
  • vyhlášky
  • předpisy
 •  právní
  • kontakt s právníkem
 

SEZNAM ZPROSTŘEDKOVATELSKÝCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH AHe ČR OD 1.1.2010


Poradce na úseku vodní hospodářství

Ing. Dana Plháková

 • Poradenství v rozsahu vodního a stavebního zákona a prováděcích předpisů
 • Vypracování manipulačních a provozních řádů, povodňových plánů a místních provozních předpisů pro MVE.
 • Kompletní vyřízení schvalovacího procesu provozních řádů, manipulačních řádů a povodňových plánů.
 • Kompletní vyřízení povolení nakládání s povrchovými a podzemními vodami pro MVE, rybníky, studny a ostatní vodní díla.
 • Kompletní zajištění územního a stavebního povolení na vodní díla, kolaudace. 
 • Poradenství v oblasti čistíren odpadních vod, studií, septiků a žump včetně vyřízení schvalovacích procesů u správních orgánů.
 • Řešení individuálních problémů při provozování MVE z pohledu vodního a stavebního zákona a předpisů souvisejících.
 • Zpracování provozních řádů přírodních koupališť.
 • Vyřízení náhrad za škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy (bobr evropský apod.) v souladu s ustanoveními zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění.

 Právní poradce

advokát JUDr. Michal Svoboda

 • Veškeré právní služby související s provozem MVE


Právní poradce

advokátka Mgr. Jaroslava Horáková

 • Trestní právo-včetně zastupování před stát.orgány
 • Občanskoprávní věci-porady-včetně zastupování před stát.orgány
 • Rozvody a vypořádání spol. jmění manželů
 • Svěření nezletilých dětí do výchovy a výživy
 • Sepis kupních, nájemných a zástavních smluv.
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Zastoupení v dalších oblastech potřeb klienta.

Technický poradce

Projekční kancelář Nováček & syn - Ing. Zdeněk Nováček, Ing. Ondřej Nováček      
www.novacekasyn.cz

 • Vyhodnocování lokalit pro MVE
 • Zpracování studií proveditelnosti
 • Projekční činnost - pozemní stavby, MVE, drobné vodní stavby
 • Inženýrská činnost
 • Ing. Ondrej Nováček- +420 604 115 546

Technický poradce

Vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství - Ing. Pavel Král

IČ 63738139, ČKAIT 0007898 Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, 
+420 606 608 323, info@kralpavel.cz
www.kralpavelcv.czwww.kralpavel.cz, www.ocenovani-nemovitosti.websnadno.cz

 • Projekční a inženýrská činnost
 • Oceňování nemovitostí
 • Znalec a odhadce nemovitostí pro obor stavebnictví - odvětví: stavby vodní
 • Posudky a odhady – z oblasti staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství

1. Malé vodní elektrárny 

2. Stavby, které slouží:

ke vzdouvání a zadržování vod

k umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod

k ochraně a užívání vod

k nakládání s vodami

ochraně před škodlivými účinky vod

k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným vodním zákonem.

1. Stavby trubních dálkovodů

2. Stavby pro zřizování a výstavbu skládek odpadů

3. Stavby pro úpravu krajiny a stavby pro plnění funkce lesa

4. Přehrady a ostatní vodní nádrže

5. Úpravy vodních toků

6. Stavby na ochranu před povodněmi a stavby k plavebním účelům

7. Soubor staveb ve vodárenství

8. Soubor staveb pro odvádění a likvidaci dešťových a splaškových vod 

9. Soubor staveb k zavlažování a odvodňování pozemků


Technický poradce

Špičkové kluzné materiály Thordon - Ing. Jan Piroutek 
www.eribos.cz
GSM: +420 737 629 243, Pardubice - SEMTÍN

Vážení provozovatelé a majitelé MVE v České Republice, členové asociace hydroenergetiků. 

 Dovolte mi, abych Vám touto cestou představil velmi zajímavou nabídku přispívající ke snížení nákladů provozu Vaší MVE. V tomto případě se jedná o náklady související s přímým provozem vodní turbíny a její spolehlivosti v podmínkách říčního toku.
V Čechách a na Slovensku jako výhradní distributor materiálů Thordon zastupuji stejnojmennou kanadskou společnost, která se zabývá vývojem a výrobou špičkových kluzných materiálů pro starší i nové typy především Kaplanových a Francisových turbín. Tyto materiály se používají již přes 40 let v Kanadě, USA, Švédsku, Rusku a dalších více než 70ti zemích světa. Jsou použitelné pro naprosto všechny velikosti všech funkčních uzlů těchto točivých mechanických strojů.
Vysocevýkonné, samomazné elastomerické polymerní materiály (nejedná se o plast, ale o teplem tvrzené pryskyřice), odolávají díky optimální kombinaci tuhosti a pružnosti náročným abrazivním podmínkám (přítomným v říční vodě), suchému provozu (rozběh turbíny hlavního vodícího ložiska, jiné funkční uzly mohou pracovat i zcela nasucho) s důrazem na spolehlivý a ekologický provoz vaší vodní elektrárny a zvýšením životnosti (MTBF) všech důležitých a namáhaných konstrukčních uzlů na 2 – 3 násobek a více při stejných pracovních podmínkách jako nyní.

 K této nabídce samozřejmě patří osobní spolupráce při případném projednávání technického stavu stroje, jeho provozu a plná technická podpora z mojí strany.
 
                                                                                                                   Ing. Jan Piroutek

Dotační poradce

firma ELZACO s.r.o.

 • Zpracování žádostí o dotace a jejich kompletní vyřízení


Technický poradce

Vodní hospodářství, krajinné inženýrství a rybí přechody - Ing. Lukáš Řádek
Pernerova 739, 530 02 Pardubice, tel./fax: +420 446 531 787, mobil: +420 724 708 680
lukas.radek@envicons.cz, www.envicons.cz

Naše služby v rámci projektové přípravy a výstavby rybích přechodů a dalších staveb v rámci vodního hospodářství a krajinného inženýrství:

 • projektová činnost ve výstavbě, zpracování studií, investičních záměrů a projektových dokumentací všech stupňů
 • inženýrská činnost
 • zajištění technického a autorského dozoru investora při realizaci staveb
 • dotační a projektový management – kompletní servis v rámci dotačních programů
 • akreditovaná poradenská a konzultační činnost v rámci Operačního programu životní prostředí
 • provádění biologických hodnocení, průzkumů a expertíz, posuzování vlivu na lokality soustavy Natura 2000
 • Jednatelem společnosti je bývalý předseda a současný člen Komise pro rybí přechody při AOPK ČR