V současné době má asociace 250 členů, z toho je 151 registrovaných online.

Rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren- právní rozklad......

 

 Vážení členové, výrobci z MVE,

naše asociace k příležitosti semináře, který se uskutečnil 11.9.2019 v Salcburku, požádala našeho komnzultanta, pana Mgr. Šikolu o právní výklad 

,,Rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren". Toto  téma je velice aktuelní pro výrobce a provozovatele, kteří se k tomuto kroku chystají, proto Vám předáváme tyto důležité informace tímto prostřednictvím.

za AHeČR

zdraví

Alena Adamová

KOPIE ZPRÁVY:

 

                                       Rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren

 

Podpora elektřiny vyrobené v malých vodních elektrárnách uvedených do provozu za účinnosti zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů je poskytována po dobu 30 let od roku uvedení zařízení do provozu. Podpora malým vodním elektrárnám uvedeným do provozu před účinností tohoto zákona, resp. před zahájením výplaty zelených bonusů a výkupních cen, tedy před 1.1.2006 je poskytována tak, aby byla zachována minimální výše podpory stanovené cenovým rozhodnutím ERÚ pro rok 2005 po dobu 15 let. Vyplácení podpory těmto výrobnám bude tedy ukončeno k 1.1.2021.

 

Podle současně účinného zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů se za uvedení výrobny elektřiny do provozu považuje též ukončení rekonstrukce technologické části stávající výrobny elektřiny, nebo ukončení modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny. V důsledku provedení rekonstrukce či modernizace malé vodní elektrárny tak dojde k nahrazení stávající podpory podporou novou, která je poskytována na dobu 30 let ve výši stanovené podle cenového rozhodnutí ERÚ účinného v době dokončení rekonstrukce či modernizace.

 

Za rekonstrukci či modernizaci malé vodní elektrárny se podle aktuálně platného cenového rozhodnutí ERÚ č. 3/2018 rozumí vždy provedení všech následujících činností:

  • výměna nebo generální oprava turbíny

  • výměna nebo převinutí generátoru

  • oprava elektro části spočívající v zabránění působení zpětných vlivů na síť a vyhovující ČSN EN 50160

  • výměna regulačních zařízení

  • výměna nebo instalace nového automatizovaného systému řízení

 

Jednotlivé výrobní technologické celky, kterými je nahrazeno stávající zařízení, nesmí být ke dni ukončení rekonstrukce nebo modernizace starší než 5 let. Rekonstrukce či modernizace zařízení výrobny je pak dokončena provedením všech výše uvedených prací, toto datum je také nové uvedení výrobny do provozu.

 

O provedení rekonstrukce či modernizace malé vodní elektrárny je třeba vyrozumět operátora trhu a rekonstrukci či modernizaci dokladovat fakturou v případě její realizace dodavatelskou firmou či čestným prohlášením v případě její realizace svépomocí. Pokud provozovatel dokladuje splnění více než dvou prací na základě čestného prohlášení, je povinen ke všem prohlášením přiložit faktury za nákup použitého materiálu.

 

V současné době se připravuje novela zákona č. 165/2012 Sb., která definuje modernizaci výrobny elektřiny jako obnovení výrobny elektřiny zahrnující úplnou nebo částečnou výměnu zařízení nebo provozních systémů s cílem nahradit instalovaný výkon nebo zvýšit účinnost nebo instalovaný výkon. Podpora pro výrobny modernizované od 1.1.2021 se stanoví na základě nařízení Vlády (nárok tedy nebude vznikat ze zákona), bude-li podpora modernizovaných výroben nařízením Vlády stanovena, nárok na její vyplacení vnikne provedením modernizace výrobny elektřiny a bude trvat po dobu životnosti výrobny stanovené prováděcím předpisem ve znění účinném ke dni provedení modernizace. Provozovatelé budou muset registrovat výrobnu v systému operátora trhu s uvedením investičních nákladů spojených s modernizací. V případě, že k rekonstrukci či modernizaci malé vodní elektrárny dojde až za účinnosti novely zákona č. 165/2012 Sb. (např. rekonstrukce či modernizace malé vodní elektrárny uvedené do provozu v roce 2006), bude mít její provozovatel nárok na podporu modernizované výrobny, jestliže bude stanovena nařízením Vlády.