V současné době má asociace 250 členů, z toho je 144 registrovaných online.

Minimální průtoky-MVE

  Vážení členové, výrobci,

zjišťovali jsme  pro našeho člena důležitá fakta, výklad zákona, týkající se inspekcí ČIŽP.......poradkyně, paní Ing. Plháková, nám zpracovala odpověď na dotaz, viz. níže.

Je to pro nás velice důležité si tyto fakta připomenout a být v souladu, když se Vás inspekce bude týkat.

za AHeČR, Ing. Zdeňka Nováčka,

vyřizuje a zdraví

Alena Adamová

DOTAZ:

Dobrý den,

může Česká inspekce životního prostředí na základě šetření zvýšit
minimální zůstatkový průtok? O nás se nejedná, ale o známého, 15.2
očekává inspekci a tak přemýšlíme, jaké varianty mohou nastat. Nevím,
zda již platí zákon, který to snad měl umožňovat i bez řádného jednání s
vodoprávním úřadem.

Svatava Bartošíková

 

Odpověď na dotaz:

 

Podle § 112 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách přísluší České inspekci životního prostředí přísluší
a) v rámci vodoprávního dozoru kontrolovat, jak podnikající fyzické nebo právnické osoby dodržují povinnosti stanovené tímto zákonem nebo uložené podle tohoto zákona jí nebo vodoprávními úřady na úseku
1. nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,
2. ochrany uvedených vod včetně jejich ochrany při provozování plavby,
3. havárií ohrožujících jakost těchto vod,
4. vodních děl určených ke zneškodňování znečištění v odpadních vodách nebo k jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo do kanalizací,
5. ochrany vodních poměrů a vodních zdrojů,
6. uvádění vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních do souladu s požadavky zákona v případech vyžadujících zvláštní pozornost,

b) ukládat odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků, zjistí-li porušení povinností na úsecích uvedených pod písmenem a),

c) nařídit v oblasti, ve které jí přísluší vykonávat kontrolu, zastavení výroby nebo jiné činnosti, pokud velmi závažným způsobem ohrožuje veřejný zájem a životní prostředí, až do doby odstranění nedostatků, popřípadě jejich příčin,

d) spolupracovat s vodoprávními úřady a Státním fondem životního prostředí České republiky,
atd., to už se vlastníků MVE netýká.
ČIŽP nemůže měnit minimální zůstatkový průtok, který byl nařízen v rozhodnutí vodoprávního úřadu, nemůže rozhodnutí, které nevydala měnit.  

Existuje jeden případ, vyplývající z novely vodního zákona č. 544/2020 Sb., (tzv. suchá novela), kdy má krajská nebo ústřední komise pro sucho (není to ČIŽP) významnou pravomoc vydávanou formou rozhodnutí nebo formou opatření obecné povahy při nedostatku vody (Stavem nedostatku vody se rozumí dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí, kdy v důsledku sucha požadavky na užívání vod převyšují dostupné zdroje vod, a je nezbytné omezovat hospodaření s vodou a provádět další opatření. Stav nedostatku vody je stav dočasný, ale trvající delší dobu. Aby byl stav vyhlášen a došlo k omezení, musela by se sejít komise pro sucho). Komise je oprávněna:

  1. obecné nakládání s povrchovými vodami bez náhrady upraví, omezí nebo zakáže,
  2. povolená nakládání s vodami bez náhrady upraví, omezí nebo zakáže,
  3. omezí užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu,
  4. uloží vlastníkovi vodního díla mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního řádu,
  5. nařídí vlastníkovi technického zařízení, které slouží pro odběr ze záložního zdroje vody, jeho zprovoznění, pokud je to technicky možné tak, aby bylo možné tento záložní zdroj vody využít,
  6. upraví minimální zůstatkový průtok nebo minimální hladinu podzemních vod stanovené v povolení k nakládání s vodami, nebo stanoví minimální zůstatkový průtok nebo minimální hladinu podzemních vod,

Ale jedná se o mimořádný stav, nikoliv běžný malý průtok (stav) na vodním toku.