V současné době má asociace 250 členů, z toho je 170 registrovaných online.

ERÚ - často kladené otázky, a odpovědi, které by mohly zajímat výrobce....další otázky a odpovědi na www.eru.cz

 

 

 1. Jakým způsobem je stanovována cena elektřiny?
 2. Mohou se změnit ceny elektřiny v průběhu roku?
 3. Proč se změna cen elektřiny v mém případě liší od změny cen elektřiny pro domácnosti oznámené Energetickým regulačním úřadem?
 4. Kde mohu získat informace o dodavatelích elektřiny?
 5. Kde mohu získat informace o cenových nabídkách dodavatelů elektřiny pro domácnosti? Jakým způsobem mám porovnat nabídky od jednotlivých dodavatelů?
 6. Jakým způsobem je stanovena spotřeba elektrické energie domácnostem k 31. prosinci v případě, že v tomto odběrném místě nebyl proveden odečet nebo samoodečet?
 7. Co je to stav nouze v elektrizační soustavě a jak se může dotknout konečného zákazníka typu domácnost?
 8. V odběrném místě došlo k poruše elektroměru a následně mi byla doúčtována spotřeba za předchozí období. Je to správné? Jak se postupuje? Jak daleko do minulosti se lze vrátit?
 9. Je nezbytné uzavírat při změně dodavatele elektřiny smlouvu o připojení?
   

1. Jakým způsobem je stanovována cena elektřiny?

V případě stanovení jednotlivých regulovaných položek postupuje Energetický regulační úřad v souladu s vyhláškou o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen ve znění pozdějších předpisů. Zjednodušeně lze říci, že Energetický regulační úřad stanoví pro jednotlivé provozovatele distribučních soustav výši povolených výnosů nezbytných pro zajištění jejich licencované činnosti, které dále rozdělí na jednotlivé spotřebitele podle přesně stanovených pravidel.

Cena silové elektřiny není z důvodu liberalizace trhu s elektřinou v rámci Evropské unie Energetickým regulačním úřadem již regulována a její výše je závislá nejen na situaci na domácím trhu (struktura zdrojů, budoucí spotřeba atd.), ale také z důvodu propojení soustav na působení vnějších tržních vlivů, tj. poptávce a ceně elektřiny v okolních zemích. Tuto cenu určují sami výrobci nebo obchodníci na základě svých nákladů na výrobu, vývoje nabídky a poptávky, svých obchodních strategií a reálných možností uplatnit se na trhu.

2. Mohou se změnit ceny elektřiny v průběhu roku?

Regulované ceny jsou každoročně stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu do 30. listopadu s platností na celý následující kalendářní rok.

Cena silové elektřiny není Energetickým regulačním úřadem regulována a její výše se může měnit na základě smluvních vztahů mezi dodavatelem a odběratelem, zpravidla je však upravována jednou ročně. Někteří dodavatelé mohou také nabízet produkt, kdy se nabídková cena silové elektřiny v průběhu roku odvíjí od ceny elektřiny na energetických burzách nebo v průběhu roku zavede nový produkt, a tedy výše ceny může být upravována častěji.

3. Proč se změna cen elektřiny v mém případě liší od změny cen elektřiny pro domácnosti oznámené Energetickým regulačním úřadem?

Energetickým regulačním úřadem zveřejněná změna cen elektřiny pro domácnosti je uváděna jako informativní průměrná změna cen v daném regionu pro všechny sazby určené na základě statistik, které obsahují přesný počet odběrných míst (zákazníků) v každé tarifní sazbě v každém regionu, rozdělené dále podle kategorií jističe a s určením jimi odebrané energie. Jinými slovy to znamená, že výsledné zveřejňované průměrné změny cen odpovídají nejvíce skutečným nárůstům u těch zákazníků, kteří se charakterem a výší své spotřeby blíží typické spotřebě, tedy takové spotřebě, která je v daném regionu, sazbě a jističové kategorii nejčastější.

Dopad změny neregulované ceny silové elektřiny na jednotlivé kategorie zákazníků se liší podle velikosti a zejména charakteru spotřeby konkrétního odběratele. K největší změně celkové platby za dodávku elektřiny přitom dochází u odběratelů, u nichž tvoří složka silové elektřiny největší podíl této platby.

4. Kde mohu získat informace o dodavatelích elektřiny?

Seznam subjektů, kterým byla vydána licence na obchod s elektřinou, je zveřejněn na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu v sekci Licence. Ne všichni tito držitelé licence na obchod s elektřinou však aktivně působí na trhu nebo dodávají celému segmentu zákazníků. Dále můžete navštívit náš kalkulátor dodavatelů elektřiny ZDE.

5. Kde mohu získat informace o cenových nabídkách dodavatelů elektřiny pro domácnosti? Jakým způsobem mám porovnat nabídky od jednotlivých dodavatelů?

Vhodným zdrojem informací jsou internetové stránky jednotlivých dodavatelů. Při hodnocení jednotlivých nabídek je důležité brát zřetel nejen na výši cen, ale současně zohlednit při své volbě také specifické podmínky dodávek elektřiny, nabízené konkrétním dodavatelem. V neposlední řadě by se měl zákazník zajímat i o zkušenosti a pověst dodavatele, od které chce odebírat elektřinu. Může se totiž stát, že lákavá cenová nabídka skončí pro zákazníka nespolehlivými dodávkami elektřiny. V případě výběru nespolehlivého dodavatele může být zákazník v krajním případě i odpojen.

Energetický regulační úřad připravil pro maloodběr domácností (zákazníci kategorie D) a  podnikatelé (zákazníci kategorie C) Interaktivní kalkulátor plateb za dodávku elektřiny. S pomocí tohoto „kalkulátoru" mohou zákazníci podle zadaných údajů (tarif, spotřeba) zjistit své náklady na dodávku elektřiny, ale také najdou odpověď na otázku, jak se změní jejich platba v případě změny dodavatele.

K dispozici jsou v této chvíli pouze údaje od dodavatelů, kteří poskytli Energetickému regulačnímu úřadu své cenové nabídky a mají celorepublikovou působnost. Vzhledem k tomu, že dodavatelé nemají zákonnou povinnost zveřejňovat své ceníky, ani je předkládat úřadu, nemá ERÚ informace od ostatních dodavatelů k dispozici. V případě, že Energetický regulační úřad obdrží doplňující informace od dalších dodavatelů, bude interaktivní kalkulátor o tyto nabídky doplňovat.

6. Jakým způsobem je stanovena spotřeba elektrické energie domácnostem k 31. prosinci v případě, že v tomto odběrném místě nebyl proveden odečet nebo samoodečet?

Spotřeba celého fakturačního období  se na přelomu roku rozdělí buď poměrově na rovnoměrné části, které jsou úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu do 31. prosince a od 1. ledna do data následujícího odečtu nebo s využitím tzv. typových diagramů dodávek (TDD). Typové diagramy jsou soubory různých relativních hodinových koeficientů, které vyjadřují, jak určitá skupina odběratelů v závislosti na používaných typických spotřebičích zatěžuje elektrizační soustavu v průběhu roku. Tyto typové diagramy byly zavedeny v rámci otevírání trhu s elektřinou a jejich cílem je získat určitou informaci o tom, jak se v čase (v jednotlivých hodinách) mění spotřeba elektřiny odběratelů, kteří mají v odběrném místě instalována měřící zařízení, která nejsou schopna zaznamenat hodinové průběhy zatížení, ale pouze z nich můžeme odečíst nakumulovaný stav za určité období. Každé distribuční sazbě nebo skupině sazeb je přiřazen jiný TDD, tzn. že tedy spotřeba u odběratelů s různou sazbou může být rozdělena jiným poměrem.

Pro případné předejití sporům ohledně správnosti stanovení výše spotřeby k 31. 12. je vhodné k tomuto datu raději provádět samoodečet.

7. Co je to stav nouze v elektrizační soustavě a jak se může dotknout zákazníka typu domácnost?

Stav nouze v elektrizační soustavě je omezení nebo přerušení dodávek elektřiny na celém území ČR nebo v její části (např. v případech živelné události nebo havárie na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny apod.). Je-li vyhlášen stav nouze, nevyplývají z této situace pro konečného zákazníka typu domácnost žádné povinnosti, nicméně zákazníci mohou zaznamenat určité omezení či dokonce přerušení dodávek elektřiny, a to i v těch částech území, které zdánlivě některou z výše uvedených situací nebylo zasaženo. Při vyhlášení stavu nouze nelze uplatnit náhrady za porušení standardů tak, jak jsou stanoveny vyhláškou o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.

8. V odběrném místě došlo k poruše elektroměru a následně mi byla doúčtována spotřeba za předchozí období. Je to správné? Jak se postupuje? Jak daleko do minulosti se lze vrátit?

Vznikne-li prokazatelně na odběrném nebo měřicím zařízení porucha takového charakteru, že nelze stanovit množství odebrané elektřiny, určí se náhradní údaje výpočtem, odhadem, nebo vzájemným odsouhlasením provozovatelem soustavy s odběratelem podle vyhlášky č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění pozdějších předpisů.

Výpočet náhradních údajů o spotřebě nebo dodávce elektřiny a o jejím průběhu při prokazatelné závadě měřicího zařízení, při opravě chybných nebo doplnění chybějících hodnot provede provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě protokolu autorizované zkušebny nebo zprávy o závadě měřicího zařízení podle výše spotřeby elektřiny v předcházejícím srovnatelném období při srovnatelném charakteru odběru elektřiny, v němž byl odběr elektřiny řádně měřen, nebo dodatečně podle výše spotřeby nebo dodávky elektřiny zjištěné na základě kontrolního odečtu v následujícím období.

Náhradní údaje o spotřebě nebo dodávce elektřiny při nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízením stanoví provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy odhadem na základě údajů získaných z měření v předcházejícím srovnatelném období nebo ze samoodečtu nebo dodatečně podle výše spotřeby nebo dodávky elektřiny zjištěné v následujícím srovnatelném období na základě kontrolního odečtu.

Provozovatel distribuční soustavy má právo se při stanovení spotřeby zpětně vrátit do již proběhlých zúčtovacích období za předpokladu, že nezpochybnitelně prokáže, že již v té době došlo k poruše elektroměru. Maximální období, po které je možno se vrátit, je dáno obecnou promlčecí dobou.

9. Je nezbytné uzavírat při změně dodavatele elektřiny smlouvu o připojení?

V souvislosti s vyhláškou č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, již není účastník trhu s elektřinou, jehož odběrné nebo předávací místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi nižším než 1 kV, povinen před první změnou dodavatele, u příslušného provozovatele distribuční soustavy uzavírat smlouvu o připojení.