V současné době má asociace 250 členů, z toho je 152 registrovaných online.

Žádost o informace podle zákona 106/99 Sb. - komunikace se zástupcem ERÚ.......

 

Odpověď ERÚ na Edovo dotazy
 
Předmět: RE: odpověď Calla /PID1-02966/PID2-05823/ čj. 02042-3/2012-ERÚ
Datum: Fri, 16 Mar 2012 15:09:56 +0000
Od: Lehnerová Jarmila PhDr. <Jarmila.Lehnerova@eru.cz>
Komu: Edvard Sequens <edvard.sequens@calla.cz>
 
Vážený pane Sequensi,
 
k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se kterým jste se obrátil na Energetický regulační úřad (ERÚ), Vám k jednotlivým otázkám sdělujeme následující skutečnosti.
 
a) u kterých druhů obnovitelných zdrojů kromě fotovoltaiky již byly překročeny hodnoty, kterých má být dosaženo v roce 2020 podle NAP ČR pro energii z obnovitelných zdroj.
Na základě předpokladu výroby pro rok 2012 se předpokládá naplnění výroby stanovené v NAP na rok 2020 u fotovoltaických elektráren a také u malých vodních elektráren.
b) podle jakých konkrétních dat předpokládáte, že "celkově dojde k dosažení plánovaných hodnot roku 2020 v OZE ještě v letošním roce"; prosíme, uveďte rovněž, jaký byl stav ve využívání OZE v roce 2011 a to celkově v konečné spotřebě energie, dále v sektorech elektrické energie, tepla a kapalných biopaliv, ze kterého patrně odvozujete svůj předpoklad;
K dosažení cílových hodnot stanovených v NAP pro obnovitelné zdroje dojde u fotovoltaických elektráren a malých vodních elektráren (viz odpověď a). Skutečné množství výroby obnovitelných zdrojů energie za rok 2011 dosud není známo. V roce 2010 došlo ke splnění indikativního cíle ve výši 8 % podílu elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě elektřiny v ČR. Zároveň předesíláme, že vyhodnocování cílů stanovených NAP pro obnovitelné zdroje energie je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.
c) jaká výkonová hranice je míněna v termínu "malé bioplynové stanice pro zemědělce", kterou zmiňujete jako hodnotu podpory v citaci paní předsedkyně Vitáskové;
 Kategorizace bioplynových stanic je v tuto chvíli v aktuálním cenovém rozhodnutí ERÚ členěna dle použitého vstupního paliva. V současné době probíhají analýzy s cílem kategorizaci BPS více rozčlenit. Nové cenové rozhodnutí bude zveřejněno nejpozději do konce listopadu 2012 v souladu s platnou legislativou ČR.
d) podle jakých konkrétních údajů hodnotíte ekonomickou (ne)únosnost finanční podpory OZE u firem, tak u občanů;
V cenovém rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny je položka "cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů v ceně za přenos elektřiny nebo ceně za distribuci elektřiny. Cena je účtována příslušným provozovatelem soustavy za množství spotřebované elektřiny. V aktuálním cenovém rozhodnutí č. 5/2011 je pro rok 2012 stanovena ve výši 419,22 Kč/MWh, přičemž tato výše je stanovena s ohledem na poskytnutou státní dotaci. Pokud by dotace poskytnuta nebyla, pohybovala by se okolo sedmiset korun. Vývoj výše tohoto příspěvku v letech 2006 až 2012 (v hodnotách 28,26 Kč/MWh; 34,13 Kč/MWh; 40,75 Kč/MWh; 52,18 Kč/MWh; 166,34 Kč/MWh, 370;419 Kč/MWh; 419,22 Kč/MWh) jednoznačně dokumentuje výrazný dopad do cen pro konečného zákazníka.
Výše uvedená data jsou prezentována na našich webových stránkách.
e) kolik evidujete celkem držitelů licence na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kolik je držitelů těchto licencí, kteří, pokud jde o instalovaný výkon, představují více než 10 % z celkového instalovaného výkonu OZE.
 
Počty držitelů licencí za jednotlivé kategorie OZE k 1.3.2012:
 
 
                                             Počet licencí      Počet
                                                                provozoven
 
Biomasa                                           47                  64
 
Bioplyn                                             231                 269
 
Skládkový plyn                               24                  63
 
Vítr                                                     77                  97
 
 
Slunce                                              11 819              13 050
 
Voda (do 0,5 MW)                          1 155               1 420
 
 
Druhá část otázky není úplně jasná, s bližší specifikací dotazu se obraťte přímo na odbor licencí našeho úřadu.
 
 
Vážený pane Sequensi, dovolujeme si Vás upozornit, že v souladu s
poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ERÚ neposkytuje
žádná svá stanoviska, právní názory, výklady zákonů a vyhlášek, přičemž
informační povinnost se netýká dále ani různých názorů, budoucích
rozhodnutí a nových informací, které by ERÚ musel vytvořit, tj. různých
rozborů, prognóz a srovnávacích přehledů.
V případě požadavku na poskytnutí podrobnějších informací ERÚ postupuje
v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad
a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím, a za poskytování informací ERÚ uplatní výši
úhrad, která je zveřejněná v ceníku na našich webových stránkách.
 
S pozdravem
PhDr. J. Lehnerová, ERÚ
 
-----Original Message-----
Sent: Sunday, March 04, 2012 10:05 PM
To: Lehnerová Jarmila PhDr.
Cc: Černá Milena; Matějovská Svatava
Subject: Re: odpověď Calla /PID1-02966/PID2-05823/ čj. 02042-2/2012-ERÚ
 
Vážená paní doktorko,
 
děkuji Vám za informace. Upozorňuji Vás však, že jsme Vám 23. února 2012
neposlali dopis, nýbrž žádost o informace podle zákona 106/99 Sb. a
očekáváme tedy, že bude v souladu s tímto zákonem vyřízena.
 
   Děkuji za pochopení a jménem Cally přeji vše dobré
 
Edvard Sequens
 
 
Dne 2.3.2012 12:11, Lehnerová Jarmila PhDr. napsal(a):
> Vážený pane,
>              na základě Vašeho dopisu ze dne 23. února 2012 sdělujeme, že Energetický regulační úřad v současné době provádí zpřesňující propočty a analýzy zahrnující jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, které jednoznačně vyhodnotí ekonomické dopady podpory těchto zdrojů. Po dokončení analytických prací, přibližně počátkem 2. pololetí 2012, po vyhodnocení dat z regulačních výkazů, úřad v dostatečném předstihu seznámí veřejnost s výsledky a případnými opatřeními v oblasti obnovitelných zdrojů.
>              S pozdravem
> PhDr. J. Lehnerová, ERÚ