V současné době má asociace 250 členů, z toho je 147 registrovaných online.

DOTAČNÍ NOVINY ......duben 2016

 Dotační Noviny pro veřejný sektor

Vážení čtenáři,

v dubnovém čísle Dotačních novin vás budeme opět informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Samozřejmě nebudou chybět ani informace o aktuálně probíhajících výzvách. Nejprve jsme si pro vás přichystali tři zajímavé články. V prvním z nich se dozvíte o plánových výzvách z OP Životní prostředí v oblasti odpadového hospodářství, které podpoří např. budování nových sběrných dvorů či umožní získat dotaci na svozovou techniku. Druhý článek je následně zaměřen na představení dotačních možností v rámci Národního programu životního prostředí, který je alternativou či v některých oblastech i doplňkem OP Životní prostředí. Program podporuje např. projekty v oblasti snížení znečištění povrchových a podzemních vod nebo rekultivaci černých skládek a starých ekologických zátěží s možností dotace ve výši až 80 %.
 

Poslední z vybraných článků je zaměřen na dotační možnosti v oblasti přeshraniční spolupráce ČR-SR a dozvíte se v něm o zajímavých oblastech podpory v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020. Dále vám představíme i dvě výzvy. První z nich je výzva Ministerstva zemědělství zaměřená navýstavbu a technické zhodnocení vodovodů a kanalizací s dotací až 70 %. Druhou z nich je 28. výzva programu IROP, která se zaměřuje na oblast specifickýchinformačních a komunikačních systémů a infrastruktury s výší podpory 90 %. Podpořit je tak možné mj. projekty budování regionálních datových center.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

 
V polovině srpna letošního roku budou vyhlášeny dvě nové výzvy z Operačního programu životní prostředí, které budou zaměřeny na zpracování odpadu. Tématem první z nich je prevence vzniku odpadů s podporou směřující např. na modernizaci technologií předcházejících vzniku komunálního odpadu. Druhá výzva bude zaměřena např. na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. Konkrétně bude možné získat dotaci na nákup svozové techniky. O dalších oblastech podpory se dočtete přímo v článku.
 

Dotace či zvýhodněné úvěry z Národního programu Životního prostředí (NPŽP) tvoří zajímavou alternativu k jiným dotačním titulů, především Operačního programu Životní prostředí či programu Nová zelená úsporám. V rámci NPŽP je možné získat v některých oblastech dotaci až ve výši 80 % z celkových způsobilých výdajů. V současné chvíli je vyhlášeno v rámci NPŽP několik zajímavých výzev. Jedná se například o výzvu Chytré hospodaření s vodou, v rámci které je možné podpořit projekty týkající se snížení vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod. Během letošního května je očekáváno zveřejnění výzvy na odstranění a rekultivaci nepovolených černých skládek a řešení starých ekologických zátěží. Více informací o NPŽP Vám poskytne tento článek.