V současné době má asociace 250 členů, z toho je 147 registrovaných online.

Chytrá energie blízké budoucnosti..........22.8.2017

 

CHYTRÁ ENERGIE
Newsletter č. 3/2017 - 21. srpna 2017

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
 

začátkem prázdnin schválila vláda Souhrnný akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Chce jím podpořit rozvoj krajů strukturálně postižených těžbou uhlí. Schválení plánu je krok správným směrem. Obdobnou strategii pro sociálně ohleduplný odklon od uhlí mají i v řadě dalších zemí či regionů.
Jako problematické však vnímáme minimální zapojení obyvatel dotčených krajů do tvorby plánu. Rovněž neziskové organizace nebo starostové obcí, které se postavily proti prolomení limitů těžby uhlí, nebyly přizváni k jednacímu stolu.

I přes řadu zajímavých a pozitivních opatření akční plán málo zdůrazňuje zlepšování životního prostředí, především vyčištění ovzduší zatíženého těžbou a spalováním uhlí. V kapitole životní prostředí bohužel zůstalo především u revitalizace a rekultivace území po těžbě, a to je málo.

Hlavní podmínkou rozvoje krajů bylo a je zachování limitů těžby uhlí. Současná vláda zbytečně prolomila limity na velkolomu Bílina a uvolnila tak další těžbě sto milionů tun uhlí, které měly původně podle vládního usnesení z roku 1991 zůstat pod zemí  Současně potvrdila zachování limitů na velkolomu Československé armády, které chrání města a vesnice.

Doufejme, že nedostatky prvního akčního plánu se podaří odstranit ve druhém, navazujícím akčním plánu, na němž by se mělo začít pracovat už koncem září.

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku

KategorieENERGETICKÁ POLITIKA

 

Rýsuje se kompromis, jak řídit Energetickou unii

Maltské předsednictví zveřejnilo 22. června první kompromisní variantu návrhu nařízení o správě Energetické unie. Tato součást tzv. zimního balíčku Evropské komise z listopadu loňského roku má řídit postupnou proměnu energetického metabolismu unijních států směrem k nízkouhlíkové ekonomice. Konkrétně v období do konce příští dekády jde o opatření, která v EU zajistí snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 40 % (oproti roku 1990), dosažení 27% podílu obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie a zvýšení energetické účinnosti z 20 % v roce 2020 na 30 %.

Číst dál

KategorieZELENÁ ENERGIE

 

Energetická soběstačnost již není jen hudbou budoucnosti: v České republice přibývá malých projektů

Nejen Evropa dnes zažívá odklon od konvenčních zdrojů energie jako jsou fosilní paliva či jádro. Tento vývoj je doprovázen neustálým rozvojem inovací v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Vzniká mnoho nových příležitostí pro malé výrobce energie a evropští občané si pomalu začínají uvědomovat, že velké energetické společnosti nejsou jediné, kdo může energii vyrábět. Energii z obnovitelných zdrojů dnes již mohou vlastnit jak malé firmy, tak i obce, komunity či jednotlivci. Díky tomu se z evropských občanů stávají tzv. energetičtí občané (energy citizens), kteří se z různých důvodů rozhodli investovat do vlastních zdrojů elektřiny. Někteří chtějí snížit svou energetickou náročnost a ušetřit tak za energie, jiní se chtějí stát soběstačnými a odpojit se od sítě. A samozřejmě jsou i tací, kteří to mají jako vedlejší příjem.

Číst dál

KategorieATOM

 

Prodražuje se a proto končí - investor zastavil výstavbu jaderné elektrárny Summer v USA

Hlavní investor jaderné elektrárny Summer v Jižní Karolíně, společnost Scana, se rozhodla ukončit výstavbu obou připravovaných bloků. Důvodem je neustálé prodražování výstavby reaktorů. Společnost už do ní vložila 9 miliard dolarů, ale aktuálně dvojnásobné zdražení oproti rozpočtu vedlo k rozhodnutí v riskantním projektu nepokračovat. Podle původních odhadů měly dva reaktory AP1000 dodávané společností Westinghouse stát 11 miliard dolarů, poslední odhady se vyšplhaly na 22,9 miliardy.

Číst dál

KategorieFOSILNÍ ZDROJE

 

Do 31. července 2021 projdou staré uhelné elektrárny modernizací, nebo skončí

 

 

Poslední den v červenci 2017 byly oficiálně zveřejněny nové emisní stropy pro škodliviny vypouštěné při provozu evropských elektráren a tepláren. To znamená, že nejpozději za čtyři roky budou muset všechny velké zdroje předepsané limity splnit, nebo si vyjednat výjimku. Přísnější limity se týkají emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, rtuti a poletavého prachu.

Číst dál

KategorieKLIMA

 

Nová kalkulačka osobní uhlíkové stopy

Změna klimatu se netýká jen politiků a velkých znečišťovatelů ovzduší. Každý člověk během svého života přispívá k tvorbě skleníkových plynů. Nárůst jejich množství v atmosféře vede k tomu, že se klima mění. Množství osobních emisí závisí na řadě faktorů – od způsobu bydlení, před používané dopravní prostředky, frekvenci nákupů po způsob stravování. Odrazem tohoto osobního „balíku“ skleníkových plynů je takzvaná uhlíková stopa. Stanovuje celkové množství přímých i nepřímých emisí, které souvisí s životem jednotlivce, za jeden kalendářní rok. Osobní uhlíková stopa poskytuje osobní reflexi dopadu životního stylu jednotlivce na klima.

Číst dál