V současné době má asociace 250 členů, z toho je 144 registrovaných online.

Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny( Vyhláška č.68/2022)

 

 

Vyhláška č. 68/2022 Sb.Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny

Částka 37/2022
Platnost od 24.03.2022
Účinnost od 01.04.2022
Zařazeno v právních oblastech


 
přidejte vlastní popisek
 
 

68

VYHLÁŠKA

ze dne 22. března 2022

o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. y) a z) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb.:

 

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie,

b) způsob stanovení množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení u palivového zdroje elektřiny a

c) rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny elektřiny.

§ 2

Podmínky a požadavky na modernizaci

(1) Požadavky na modernizaci výrobny elektřiny jsou v případě výroben elektřiny, pro které zákon o podporovaných zdrojích energie (dále jen „zákon“) stanoví při provedení modernizace podporu formou

a) zeleného bonusu na elektřinu, vynaložení peněžních prostředků na modernizaci výrobny elektřiny alespoň ve výši podle odstavce 2, s výjimkou nezpůsobilých výdajů podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

b) aukčního bonusu, výměna nebo generální oprava technologických nebo konstrukčních zařízení výrobny elektřiny a provedení dalších úprav výrobny elektřiny kumulativně alespoň v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Minimální výše peněžních prostředků vynaložených na modernizaci výrobny elektřiny se stanoví jako součin měrných investičních nákladů stanovených pro tento druh podporovaného zdroje energie vyhláškou o technicko-ekonomických parametrech, účinnou v době dokončení modernizace, a instalovaného elektrického výkonu výrobny elektřiny uvedeného v rozhodnutí o udělení nebo změně licence na výrobu elektřiny.

(3) Minimální výše peněžních prostředků vynaložených na modernizaci výrobny elektřiny podle odstavce 2 se může snížit až o 15 %, pokud výrobce znaleckým posudkem prokáže, že výrobna elektřiny byla modernizována na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanou výrobnou elektřiny.

§ 3

Rozsah uchovávaných dokladů

(1) Informace o rozsahu modernizace výrobny elektřiny uvede výrobce v prohlášení podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, které vloží do systému operátora trhu nejpozději při registraci podpory modernizované výrobny elektřiny v systému operátora trhu podle vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu.

(2) Výrobce uchovává všechny doklady prokazující výši peněžních prostředků vynaložených na modernizaci výrobny elektřiny a rozsah modernizace a znalecký posudek, pokud jím výrobce prokazuje snížení minimální výše peněžních prostředků.

§ 4

Způsob stanovení množství elektřiny při úpravě palivového zdroje elektřiny

(1) V případě, kdy úpravou zařízení výrobny elektřiny dojde k navýšení instalovaného elektrického výkonu palivového zdroje elektřiny a výrobce neuplatňuje podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny, stanoví operátor trhu roční maximální množství elektřiny, na které se vztahuje právo na podporu po provedení úpravy zařízení výrobny elektřiny, postupem podle odstavce 2 nebo 3.

(2) V případě, že je zdroj elektřiny v provozu více než 5 kalendářních let, stanoví operátor trhu roční maximální množství elektřiny, na které se vztahuje právo na podporu po provedení úpravy zařízení výrobny elektřiny, z aritmetického průměru 3 kalendářních let, ve kterých výrobce vykázal nejvyšší množství elektřiny, na které byla vyplacena podpora, z období posledních 5 kalendářních let provozu palivového zdroje elektřiny předcházejících úpravě zařízení výrobny elektřiny.

(3) V případě, že je zdroj elektřiny v provozu méně než 5 kalendářních let, stanoví operátor trhu roční maximální množství elektřiny, na které se vztahuje právo na podporu po provedení úpravy zařízení výrobny elektřiny, jako součin původního instalovaného výkonu zdroje elektřiny před úpravou a doby ročního využití instalovaného výkonu stanovené pro tento druh podporovaného zdroje energie vyhláškou o technicko-ekonomických parametrech, účinnou v době dokončení úpravy zařízení výrobny elektřiny.

(4) Postupy podle odstavců 1 až 3 se uplatní zvlášť na každou formu vyplacené podpory registrované v systému operátora trhu.

 

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 68/2022 Sb.

Vymezení nezpůsobilých výdajů pro účely modernizace výrobny elektřiny, pro kterou zákon stanoví podporu formou zeleného bonusu na elektřinu

Nezpůsobilými výdaji na modernizaci výrobny elektřiny jsou:

a) výdaje, které mají charakter běžných oprav a údržby,

b) nákup pozemků nebo staveb,

c) výdaje na úpravy pozemků,

d) výdaje na projektovou činnost a dokumentace,

e) rozpočtová rezerva,

f) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce podpory plátcem daně z přidané hodnoty,

g) splátky zápůjček a úvěrů,

h) sankce a penále,

i) náklady na záruky a pojištění, úroky, úplaty za bankovní služby, kursové ztráty, správní poplatky a jiná obdobná plnění,

j) splátky operativního leasingu,

k) mzdové a ostatní výdaje na zaměstnance, režijní a provozní výdaje a

l) výdaje spojené se zadáním veřejných zakázek na dodávky, služby nebo stavební práce spojené s modernizací výrobny elektřiny.

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 68/2022 Sb.

Rozsah požadovaných výměn nebo oprav technologických nebo konstrukčních zařízení výrobny elektřiny a provedení dalších úprav při modernizaci výrobny elektřiny při podpoře formou aukčního bonusu

Rozsah požadovaných výměn nebo oprav technologických nebo konstrukčních zařízení výrobny elektřiny a provedení dalších úprav při modernizaci výrobny elektřiny se liší podle použité technologie výroby elektřiny a využívaného primárního zdroje energie.

a) V případě výrobny elektřiny využívajících sluneční záření se vyžaduje provedení

1. výměny solárních panelů,

2. výměny měničů a

3. výměny nebo instalace nového automatizovaného systému řízení.

b) V případě výrobny elektřiny využívající energii vody se vyžaduje provedení

1. výměny nebo generální opravy turbíny,

2. výměny nebo generální opravy generátoru,

3. výměny nebo generální opravy regulačních zařízení a

4. výměny nebo instalace nového automatizovaného systému řízení.

c) V případě výrobny elektřiny využívající energii větru se vyžaduje provedení

1. výměny nebo generální opravy turbíny,

2. výměny nebo generální opravy generátoru,

3. výměny nebo generální opravy regulačních zařízení a

4. výměny nebo instalace nového automatizovaného systému řízení.

d) V případě výrobny elektřiny využívající energii bioplynu se vyžaduje provedení

1. výměny nebo generální opravy spalovacího motoru,

2. výměny nebo generální opravy generátoru,

3. výměny nebo generální opravy plynojemu,

4. výměny nebo generální opravy fermentoru a skladovací jímky,

5. výměny nebo generální opravy regulačních zařízení a

6. výměny nebo instalace nového automatizovaného systému řízení.

e) V případě výrobny elektřiny spalující biomasu, zemní, skládkový, kalový nebo důlní plyn se vyžaduje proveden:

1. výměny nebo generální opravy kotle, pokud je součástí výrobny elektřiny,

2. výměny nebo generální opravy spalovacího motoru nebo turbíny,

3. výměny nebo generální opravy generátoru,

4. výměny nebo generální opravy regulačních zařízení a

5. výměny nebo instalace nového automatizovaného systému řízení.

Písmeno e) se nevztahuje na výrobnu elektřiny, u které došlo ke změně využívání primárního energetického zdroje ze spalování tuhého neobnovitelného zdroje na samostatné spalování zemního plynu nebo biomasy nebo ze společného spalování biomasy a neobnovitelného zdroje na samostatné spalování biomasy. V těchto případech se vyžaduje provedení technologických úprav nezbytných pro změnu využívaného primárního energetického zdroje.

 
  • Příloha č. 3 k vyhlášce č. 68/2022 Sb.

zdravím Alena

 

PřílohaVelikost
Formular-Modernizace_Vyhlaska_68__2022.pdf94.45 KB