V současné době má asociace 250 členů, z toho je 173 registrovaných online.

Novela vodního zákona.....míří do Sněmovny k závěrečnému schvalování.....

 Ze dne 15.9.2020

Novela vodního zákona míří ke schválení s desítkami návrhů změn

lekníny na rybníce

Vládní novela vodního zákona, která má umožnit přijímání přísnějších opatření proti suchu, míří po dnešku ve Sněmovně k závěrečnému schvalování. Poslanci k ní vznesli tři desítky pozměňovacích návrhů, další návrhy vzešly ze sněmovních výborů. Zákon má mimo jiné umožnit vznik ústřední komise a krajských komisí, které by v době sucha mohly například zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění.

Zemědělský i hospodářský výbor chtějí zanechat ve vodním zákoně dosavadní způsob, jakým může úřad zrušit nebo změnit povolení k nakládání s vodami. Vláda navrhuje, aby novým důvodem pro odnětí nebo změnu povolení mohla být mimo jiné významná změna podmínek rozhodných pro stanovení minimálního zůstatkového průtoku nebo minimální hladiny podzemních vod. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) řekl, že ho toto doporučení výborů mrzí, protože ho vnímá jako oslabení role vodoprávních úřadů.

Vláda uvádí, že současné znění zákona omezuje působnost zmíněných úřadů. Zpravodaj zemědělského výboru Karel Tureček (ANO) řekl, že poslancům se zdál nově navrhovaný paragraf nadbytečný. S pozměňovacím návrhem uspěl ve výboru Jan Zahradník (ODS).

Podle zemědělského výboru by hejtmani museli, nejen mohli na jednání krajských komisí přizvat zástupce obcí a významné uživatele vody v daném území. Při stanovení jednotlivých opatření při nedostatku vody by komise měly pamatovat v plánu pro sucho nejen na zemědělskou výrobu obecně, ale výslovně i na chov ryb a vodních živočichů.

Komise pro sucho by mohly podle novely omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají od úřadů povolené, omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Komise dále bude moci nařídit vlastníkům vodního díla manipulování s vodou více, než dovoluje schválený manipulační řád, upravit minimální zůstatkové průtoky či nařídit mimořádná sledování množství vod.

Zákon také definuje, co je sucho a co je stav nedostatku vody. Suchem se bude rozumět hydrologické sucho jako výkyv hydrologického cyklu, který vzniká kvůli nedostatku srážek a projevuje se poklesem průtoků ve vodních tocích a hladiny podzemních vod. Stavem nedostatku vody se bude rozumět dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí, kdy v důsledku sucha požadavky na užívání vod převyšují dostupné zdroje vod, a je nezbytné omezovat hospodaření s vodou a provádět další opatření.

Výbor pro životní prostředí chce do vodního zákona vložit ustanovení, aby orgány územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace zohledňovaly cíle ochrany vod. Mají to dělat prostřednictvím vymezování ploch vhodných k zadržování nebo omezování odtoku vody v zastavěném nebo zastavitelném území.

Předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti) chce mimo jiné nastavit jednoznačnější vymezení ochranných pásem vodních zdrojů, které by je mělo víc ochránit před škodlivými látkami. Chce také zrušit povinnosti správců vodního toku obnovovat i ta vodní díla, která už neplní svou funkci a jejichž obnova by mohla ohrozit zájmy chráněné jinými předpisy. Podle Balcarové jde třeba o opakované opravy v minulosti vybetonovaných koryt.

Předseda KDU-ČSL a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka předložil návrh, který má bránit vynětí zemědělské půdy pro stavby obchodních center nebo průmyslových zón.

Zdroj: ČTK