V současné době má asociace 250 členů, z toho je 173 registrovaných online.

Připomenutí stanovisek ERÚ a SEI k problematice MVE uvedených do provozu po 1.1.2005 a MVE uvedených do provozu po 1.1. 2008 včetně.......

 Spolecné  stanovisko Enerqetickeho requladniho uiadu a Státni enerqetické inspekce k problematice malých vodnich elektráren uvedených do provozu po 1. 1. 2005 vcetně, rekonstruovaných malých vodnich elektráren

a malých vodnich elektráren uvedených do provozu po 1. 1.2008 vcetne - viz příloha této zprávy:

> Datum: 02.04.2017 19:18
> Předmět: Re: 

Podmínky pro rekonstrukci

Podle mých informací se na podmínkách rekonstrukcí nic nezměnilo. Stále je nutné dodržet 5 bodů dle CR:
a) výměna nebo generální oprava turbíny,
b) výměna nebo převinutí generátoru,
c) oprava elektročásti spočívající v zabránění působení zpětných vlivů na síť
a vyhovující ČSN EN 50160,
d) výměna regulačních zařízení,
e) výměna nebo instalace nového automatizovaného systému řízení.
Stanovisko ERÚ a SEI by mělo být také stále platné..tj. zejména v tomto případě...je důležité toto:
Pokud provozovatel malé vodní elektrárny dokladuje splnění více než dvou prací na
rekonstrukci na základě čestného prohlášení, je povinen ke všem prohlášením přiložit faktury
za nákup použitého materiálu. V případě doložení faktur za použitý materiál a komponenty
k pracím uvedeným pod písmeny c) a e) bodu cenového rozhodnutí  nesmí být
ke dni ukončení rekonstrukce materiál nebo komponenty starší než 5 let .

Vytáhla jsem ty hlavní body pro podmínky rekonstrukce, níže celé zpracování pana Krejcara.
Alena A.

 

Alena Adamová, asistent AHeČR

tel.kontakt: +420 606 646 426

email:hydroenergetici@centrum.cz

www.ahecr.cz

zasílací adresa:

Asociace hydroenergetiků ČR, z.s.

Valdštejnova 335,

561 69 Králíky

sídlem: 561 69 Králíky

IČ: 26995000

 

______________________ Původní zpráva: ________________________

>Pravidla pro oznámení rekonstrukce MVE za účelem přiznání vyššího tarifuManažerské shrnutí:Předepsaný rozsah rekonstrukce malé vodní elektrárny za účelem zvýšení podpory (vyššího tarifu) je stanoven cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Podrobnější informace jsou uvedeny ve společném stanovisku Státní energetické inspekce a Energetického regulačního úřadu. Pokud v rámci rekonstrukce malé vodní elektrárny dojde k navýšení instalovaného výkonu, doporučuji tuto skutečnost nahlásit předem provozovateli distribuční soustavy a požádat ho o změnu smlouvy o připojení. Po dokončení rekonstr ukce doporučuji také požádat Energetický regulační úřad o změnu licence z důvodu navýšení výkonu.S nárokem na vyšší tarif je nutné se obrátit na Operátora trhu (OTE) a elektronicky mu doložit potřebné doklady prokazující splnění předepsaného rozsahu rekonstrukce. Od začátku nás
l
> edujícího měsíce po datu ukončení rekonstrukce OTE automaticky nastaví výrobci v informačním systém vyšší tarif. Podrobněji je postup vůči OTE uveden níže v bodě 3.1.     Rozsah rekonstrukce pro přiznání vyššího tarifuProvozovatel malé vodní elektrárny (dále jen MVE) uvedené do provozu před 1. lednem 2005 (starší MVE) má možnost provést rekonstrukci, která mu zaručí nejenom navýšení výroby, ale pokud splní předepsaný rozsah rekonstrukce, tak i vyšší provozní podporu ve formě výkupních cen nebo zelených bonusů.Rekonstrukce MVE musí být zahájena po 13. srpnu 2002, neboť původní záměr na zvý&scaron ;enou podporu MVE byl primárně ze strany ERÚ směřován na opravy MVE po povodni v roce 2002. V současné době je však možné rekonstrukce MVE provádět i bez ohledu na to, zda daná MVE byla či nebyla zasažena povodní. Při rekonstrukci musí být však podle bodu 1.6.4 Cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2013
 dodrženy následující body:

a) výměna nebo generální oprava turbíny;

b) výměna nebo převinutí generátoru;

c) oprava elektročásti spočívající v zabránění působení zpětných vlivů na síťa vyhovující ČSN EN 50160;

d) výměna regulačních zařízení;

e) výměna nebo instalace nového automatizovaného systému řízení. Cenové rozhodnutí uvádí, že rekonstrukce nebo modernizace zařízení výrobny elektřiny je dokončena provedením všech prací uvedených pod písmeny a) až e), přičemž jednotlivé výrobní technologické celky, kterými je nahrazeno stávající zařízení, nesmí být ke dni ukončení rekonstrukce nebo modernizace starší než 5 let.K výše uvedeným bodům existuje výkladové stanovisko ERÚ a SEI z roku 2008 (http://www.eru.cz/user_data/files/FA Q/stanovisko_mve.pdf<http://www.eru.cz/user_data/files/FAQ/stanovisko_mve.pdf>) , ve kterém je podrobně uvedeno, co se konkrétně výše uvedenými body a) a >  e) rozumí.

Stanovisko sice nebylo od 29. 2. 2008, kdy bylo vyvěšeno na stránkách ERÚ aktualizováno, nicméně je stále z hlediska předepsaného rozsahu rekonstrukce platné. Za důležité je nutné zmínit podmínku, ze které vyplývá, že při rekonstrukci nesmí být použity technologické celky starší než 5 let. Tato podmínka v praxi znamená, že například při výměně turbíny nebo generátoru nesmí provozovatel MVE tyto části koupit „z druhé ruky“. Musí se jednat o nové technologie, resp. ke dni rekonstrukce nesmí být starší 5 let.Ve stanovisku se dále předpokládá, že po rekonstrukci MVE její provozovatel nahlásí dokončení rekonstru kce a nárok na vyšší provozní podporu přímo provozovateli distribuční soustavy. Tento princip byl však možný pouze na základě zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Nový zákon č. 165/2012, o podporovaných zdrojích energie
převedl většinou práv a povinností spojených s výplatou podpory na Operátora trhu (OTE).2.     Oznámení rekonstrukce provozovateli distribuční soustavy a Energetickému regulačnímu úřaduZa předpokladu, že v rámci rekonstrukce dojde k navýšení instalovaného výkonu malé vodní elektrárny (formálně i třeba o 1 kW), doporučuji tuto skutečnost před zahájením rekonstrukce oznámit provozovateli distribuční sítě (ČEZ, E.ON) a požádat ho o změnu smlouvy o připojení. V opačném případě se může nastat situace, kdy provozovatel distribuční sítě s odvoláním na nedostatek kapacity v místě připojení zamítne po provedené reko nstrukci žádost výrobce o navýšení výkonu. Výrobce by pak mohl být ze strany provozovatele distribuční soustavy penalizován za překročení rezervovaného výkonu.Po ukončení rekonstrukce je případné navýšení výkonu nutné oznámit také Energetickému regulačnímu úřadu
a formálně požádat o navýšení instalovaného výkonu na licenci.3. Postup pro přiznání vyššího tarifu u OTE. Přesný postup nahlášení změn v důsledku rekonstrukce MVE není v duchu nového zákona č. 165/2012 Sb. nikde popsán, přesto se mi povedlo k tomuto tématu zjistit následující.

Za předpokladu, že provozovatel MVE dokončil předepsanou rekonstrukci MVE podle výše uvedených bodů je nutné tuto skutečnost nahlásit u OTE a postupovat následovně:·         

v případě realizace rekonstrukce dodavatelskou firmou doložit  OTE faktury, ze kterých je zřejmé, jaké práce byly dodavatelskou firmou v rámci rekonstrukce provedeny,·

v případě realizace díla svépomocí doložit OTE čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno, kdy a v jakém rozsahu byly práce na rekonstrukci provedeny ,  pokud provozovatel malé vodní elektrárny dokladuje splnění více než dvou prací na rekonstrukci 
      
na základě čestného prohlášení, je povinen ke všem prohlášením přiložit faktury za nákup použitého materiálu.Výše uvedené dokumenty by měl výrobce zaslat OTE spolu s žádostí o změnu tarifu v elektronické formě jako přílohu reklamace v informačním systému CS OTE.  Z dokumentů by mělo být jasně patrné:·  K  jakému datu byla rekonstrukce provedena·  ID výrobního zdroje vodní elektrárny podle označení v CS OTE OTE následně nastaví výrobci tarif rekonstruované vodní elektrárny s platností od začátku měsíce následujícího po datu ukončen&iac ute; rekonstrukce elektrárny. Podle mých informací bude ze strany OTE seznam nově zrekonstruovaných vodních elektráren pravidelně předávat na Státní energetickou inspekci, aby pracovníci inspekce mohli případně provést náhodné kontroly, že rekonstrukce proběhla v souladu s platnou legislativou, tj. zejména bodem 1.6.4. cenového rozhodnutí ERÚ.

Z tohoto důvodu je nutné všechny dokumenty ohledně rekonstrukce nejenom zaslat OTE, ale pečlivě uchovat pro případné kontroly. Závěrem si dovoluji zdůraznit, že použité komponenty a materiál k rekonstrukci nesmí být ke dni ukončení rekonstrukce starší 5 let.  

Zpracoval: Rostislav Krejcar,

1. 3. 2014 

PŘEPOSÍLÁ

>Alena Adamová, asistent AHeČR
>tel.kontakt: +420 606 646 426
>email:hydroenergetici@centrum.cz
>www.ahecr.cz <http://www.ahecr.cz>
>zasílací adresa:
>Asociace hydroenergetiků ČR, z.s.
>Valdštejnova 335,
>561 69 Králíky
>sídlem: 561 69 Králíky
>IČ: 26995000

 

 

PřílohaVelikost
Pripomenuti_bodu_dulezitych_pro_rekonstrukci_MVE........PDF249.33 KB