V současné době má asociace 250 členů, z toho je 173 registrovaných online.

České inspekci životního prostředí přísluší........... odborná odpověď na dotaz našeho člena....

 Vážení členové, výrobci,

dovoluji si Vám podat informaci, co ,,může kontrolovat a požadovat" česká inspekce životného prostředí, když ohlasí kontrolu na vaší MVE...........

ZDRAVÍ

Alena Adamová

 

 

 

 Česká inspekce má podle následujícího ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), oprávnění provádět vodoprávní dozor: 

§ 112

Česká inspekce životního prostředí

(1)  České inspekci životního prostředí přísluší

a)       dozor nad tím, jak fyzické nebo právnické osoby dodržují povinnosti stanovené tímto zákonem nebo uložené podle tohoto zákona jí nebo vodoprávními úřady na úseku

1.       nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami,

2.       ochrany uvedených vod včetně jejich ochrany při provozování plavby,

3.       havárií ohrožujících jakost těchto vod,

4.       vodních děl určených ke zneškodňování znečištění v odpadních vodách nebo k jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo do kanalizací,

5.       ochrany vodních poměrů a vodních zdrojů,

6.       uvádění vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních do souladu s požadavky zákona v případech vyžadujících zvláštní pozornost,

b)       ukládat odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků, zjistí-li porušení povinností na úsecích uvedených pod písmenem a),

c)       nařídit v oblasti, ve které jí přísluší vykonávat dozor, zastavení výroby nebo jiné činnosti, pokud velmi závažným způsobem ohrožuje veřejný zájem a životní prostředí, až do doby odstranění nedostatků, popřípadě jejich příčin,

d)       spolupracovat s vodoprávními úřady,

e)       vést centrální evidenci havárií podle § 40 a násl.,

f)        dozírat nad dodržováním ustanovení o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových znečišťovateli,

g)       provádět kontrolní zjišťování jakosti a množství vypouštěných odpadních vod včetně zjišťování zdrojů znečišťování,

h)       plnit další úkoly podle tohoto zákona.

Proto může požadovat veškeré doklady (i když je nevydala) související s vodním dílem a nakládáním s povrchovými vodami. Pokud shledá nedostatky, je oprávněna dle vodního zákona dávat i pokuty. Je to v podstatě další vodoprávní úřad.

Zprávu zpracovala pro naše členy

Ing. Dana Plháková,

odborná poradkyně AHeČR. v oblasti vodního zákona a životního prostředí.