V současné době má asociace 250 členů, z toho je 170 registrovaných online.

DOTAČNÍ NOVINY ......říjen 2017

 

 
PRO SPRÁVNÉ ZOBRAZENÍ POVOLTE OBRÁZKY ↑ NEBO SI PŘEČTĚTE NOVINY ZDE
Dotační Noviny pro veřejný sektor
DOTAČNÍ SLUŽBY
MONITORING DOTACÍ
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

před nedávnem byl zveřejněn harmonogram výzev OP Životní prostředí, rovněž byla podepsána Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem! Více informací se dočtete v první části Dotačních novin.

Následně se podíváme na výzvu OP Zaměstnanost, která umožňuje získat dotaci například na zavádění opatření usnadňujících rodičům návrat z mateřské / rodičovské dovolené.

Na všechny dotační příležitosti se můžete podívat v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

 

Pro rok 2018 je v OP Životní prostředí připraveno 9,1 miliard korun, které budou rozděleny v rámci 19 nových výzev. 3 miliardy půjdou na energetické úspory, 2,8 miliardy korun na snížení rizika povodní a protipovodňovou ochranu. Na nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží půjde 1,7 miliardy a 1,5 miliardy je připraveno na péči o přírodu a krajinu. 100 milionů korun je určeno na zlepšení kvality ovzduší.

S rokem 2017 se překrývá také dalších 13 výzev s celkovou alokací 7,63 miliard korun. Podívejte se na aktuální harmonogram na stránkách OPŽP nebo v aplikaci Dotační Manager.

Dne 4. září 2017 byla podepsána Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy, Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem.

Nastavení jednotlivých programů bude předmětem vyjednávání, první výzvy z nového programového období se očekávají nejdříve ve druhé polovině roku 2018, přičemž podpořené projekty bude možné realizovat nejpozději do 30.4.2024.

Dotace budou směřovat na vědu a výzkum, vzdělávání, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví, kulturu, inkluzi Romů, lidská práva, a do dalších oblastí.

Detailní informace naleznete na oficiálních stránkách EHP a Norských fondů.

16. října budou otevřeny pravděpodobně poslední 3 výzvy OPŽP 2014-2020 na podporu čištění odpadních vod a zlepšování vodohospodářské infrastruktury. Celkově bude rozděleno 3,7 miliard korun.

50 milionů korun je určeno na odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod), viz. výzva 72. V rámci výzvy 71 půjde více než 2 miliardy korun do kanalizací a čistíren odpadních vod. 1,6 miliardy korun je prostřednictvím výzvy 73 určeno na stavbu a modernizaci úpraven pitné vody a vodovodních sítí.

Dotace na zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů.
OP Zaměstnanost - Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu

PŘEDMĚT DOTACE: Zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce; Aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života; Zavádění opatření usnadňujících rodičům návrat z mateřské / rodičovské dovolené; Zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku); a další aktivity.

ŽADATEL: Právnické osoby.

VÝŠE PODPORY: Až 100 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 21. 12. 2018.

  VÍCE INFORMACÍ   KONZULTOVAT ZÁMĚR  
 
Dotační Manager
 
  Lucie Tomčíková   Harmonogram největšího operačního programu na podporu českých měst a obcí, IROP, pro rok 2018 nevypadá pro žadatele o dotace příliš přívětivě. V následujících měsících bude docházet především k hodnocení a schvalování dříve podaných projektů. Doporučujeme se zaměřit i na další programy, které umožňují získat potřebné finance pro rozvoj vaší obce nebo města.

Mgr. Lucie Tomčíková
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.